Telefoonnummer
06 - 24 99 57 82

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Cryo Reiniging

Artikel 1 Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1.2. Cryo-Reiniging: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Cryo-Reiniging gevestigd aan de Oeverlanden 48, 9606 RR Kropswolde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 69784736;
1.3. Klant, de natuurlijke of rechtspersoon die met Cryo-Reiniging schriftelijk een overeenkomst sluit door het plaatsen van de handtekening boven de naamsvermelding in de opdrachtbevestiging/offerte;
1.4. Overeenkomst; de overeenkomst tot uitvoering middels ondertekende opdrachtbevestiging is de offerte tussen de opdrachtgever en Cryo-Reiniging;
1.5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de klant met Cryo-Reiniging sluit. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen;
1.6. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
1.7. Indien één of meerdere der bepalingen nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Cryo-Reiniging en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen;

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

2.1 Cryo-Reiniging draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit;

Artikel 3 Levering Diensten

3.1 De door Cryo-Reiniging opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen
gezien de geleverde diensten aan weersinvloeden onderhevig zijn;

Artikel 4 Prijs
4.1 De opgegeven prijs op de opdrachtbevestiging/offerte zijn in euro’s en inclusief BTW;

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 4 dagen na factuurdatum, op een door
Cryo-Reiniging aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd;
5.2 Bij niet of niet- tijdige betaling komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om
tot inning te komen voor rekening van de klant;

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Cryo-Reiniging is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de inventaris of binnenzijde van het gebouw aangaande steenslag, zandresten of water, daar een gebouw en dak ten allen tijde kieren bevat en/of voorzien is van ventilatieroosters;
6.2 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cryo-Reiniging aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijker wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en naar waarheid aan Cryo-Reiniging worden verstrekt;
6.3. Cryo-Reiniging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Cryo-Reiniging is uit gegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
6.4 Cryo-Reiniging is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
6.5. Alle aanspraken jegens Cryo-Reiniging die niet binnen één dag na hun ontstaan bij Cryo-Reiniging zijn ingediend, vervallen;
6.6. Cryo-Reiniging is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan de inventaris van de tuin door het gebruik van werkmateriaal;

Artikel 7 Overmacht

7.1 Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Cryo-Reiniging ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst;
7.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Cryo-Reiniging geen
invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben;

Artikel 8 Klachtenregeling

8.1 Klachten dienen, na inspectieronde met de klant na uitvoering van de opdracht gelijk ter plaatse aan Cryo-Reiniging kenbaar worden gemaakt., bij gebreke daarvan zal de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komen te vervallen;
8.2 Indien een klacht gegrond is, zal Cryo-Reiniging de werkzaamheden gelijk ter plaatse verrichten
zoals overeengekomen met de klant;
8.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk
of zinvol is, zal Cryo-Reiniging slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6 van deze algemene voorwaarden;
8.4 Optische klachten, aangaande weersinvloeden die invloeden hebben gehad op de bouwstenen van het te behandelen oppervlakte kunnen niet op Cryo-Reiniging worden verhaald;

Artikel 9 Diversen

9.1 Cryo-Reiniging is ten allen tijde bevoegd een opdracht onder opgave van gegronde redenen niet in behandeling te nemen;
9.2 Indien een klant surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Cryo- Reiniging gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden;
9.3 Cryo-Reiniging is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de klant de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Cryo-Reiniging tot mededeling verplicht;
9.4 Cryo-Reiniging heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de klant zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 4 jaar of meer verstreken zijn nadat Cryo-Reiniging de zaak in behandeling heeft gehad;
9.5 De rechtsverhouding tussen Cryo-Reiniging en de klant is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands Recht;